براتون یه فوت جاب رفتم که آبتونو میاره (حرف زدن ایرانی) Footjob