شوهرم جلوم داره دوستمو میکنه.برا خودم فیلم گرفته بودم گفتم به اشتراک بذارم بعدشم منو کرد مکالمه ایرا